Arduino IDE #2 – Hướng dẫn dùng Server Blynk Custom, Điều khiển và đọc trạng thái Digital PIN

Bài viết này hướng dẫn bạn thiết lập Server Blynk Custom, điều khiển và đọc trạng thái PIN vật lý. Đầu tiên cứ tải file này về rồi tính sau nhé: https://saviba.com/les02 Vì bài viết có nhiều chỗ khó trình bày rõ. Nên muốn nhanh gọn, trực quan thì bạn có thể cân nhắc xem […]

Arduino IDE #1 – Hướng dẫn nạp code cho các loại board ESP (esp32, ESP8266…)

Hướng dẫn nạp code cho các loại ESP. (Đây là hướng dẫn áp dụng cho tất cả các loại ESP) Chuẩn bị: Phần cứng: PC Cáp nạp Board ESP Phần mềm: Arduino IDE Driver (CH340, CP210x..) Library Download tất cả ở đây: https://saviba.com/l05f Thực hiện: Cài phần mềm Arduino IDE Cài Driver CH340 + CP210x. […]