Chúng tôi có chính sách hoàn tiền và trả lại trong vòng 14 ngày. Nếu đã qua 14 ngày kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn lại tiền đầy đủ hoặc trao đổi cho bạn.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở tình trạng như lúc bạn nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc.

Một số loại hàng hóa được miễn trả lại:

  • Thẻ nạp điện thoại, thẻ game.
  • Key phần mềm.
  • Các loại file dữ liệu.

Khi trả hàng bạn cần hóa đơn mua hàng + tài khoản nhận tiền.

Hoàn Tiền

Khi hàng trả lại của bạn được nhận và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối khoản hoàn trả của bạn.

Nếu bạn được chấp thuận thì khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được chuyển khoản ngân hàng trong vòng 7 ngày.

Nếu phát sinh vấn đề, xin vu lòng liên hệ với chúng tôi.